Aanbeveling 46: Risicobeheer

Bestudeer de specifieke veiligheids- en privacyvoorschriften en stel maatregelen vast voor het verlenen van alle openbare diensten volgens de risicobeheerplannen.

Legislation and agreements

2018-09-05
Informatieveiligheidscomité (IVC)

Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG

Activiteiten

Informatieveiligheidscomité (IVC)

Bij de wet van 5 september 2018 werd het Informatieveiligheidscomité opgericht.

Het bestaat uit twee kamers: de kamer sociale zekerheid en gezondheid, die is gevestigd bij de KSZ en het eHealth-platform, en de kamer federale overheid, die is gevestigd bij de FOD BOSA. Het heeft specifieke opdrachten op het vlak van de informatieveiligheid.